Ochrana osobných údajov.

GDPR

Pravidlá o ochrane osobných údajov upravujú práva a povinnosti nás Juraj Cisár ako prevádzkovateľov a Vaše práva ako užívateľov webovej stránky www.trafika-jiro.sk/Momentálne nevyužívame cookies, preto len v prípade, že nám napíšete budeme uchovávať Vaše osobné údaje.

Juraj Cisár so sídlom .Námhraničiarov 1622/16 Bratislava 85103.Prevádzka:Nám.hraničiarov 1622/14 Bratislava 85103.IČo:46542213. DIČ:1049859118. IČDPH:SK 1049859118

ako prevádzkovateľ (ďalej len "prevádzkovateľ") garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ získa s Vaším súhlasom, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám.

Údaje, ktoré zbierame sú:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • dátum narodenia
 • adresu
 • názov a sídlo spoločnosti
 • telefónne číslo
 • údaje uvedené v korešpondencii

Zbieranie údajov je vyjadrené aktívnym zaškrtnutím možnosti "Prečítal (-a) som si a súhlasím s webovou stránkou.

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je nevyhnutne nutná a dovtedy, kým máme právny titul na spracovanie osobných údajov.

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov - spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy k pravidlám o ochrane súkromia posielajte na e-mail: jiro@trafika-jiro.sk

href = "https://m.example.com/">